متعهد به یک رابطه ...

When you make a commitment to a relationship, you invest your attention and energy in it more profoundly because you now experience ownership of that relationship.

وقتی نسبت به یک رابطه متعهد می شوی،

شما توجه و انرژی بیشتر و عمیق تری صرف آن می کنی

 زیرا شما نسبت به آن رابطه احساس مالکیت می کنی.

/ 0 نظر / 12 بازدید