اندرز 489 زندگی

Use your past successes as a trampoline,

not an easy chair.

از موفقیت های گذشته خود مانند یک میز حرکات اکروباتیک استفاده کن

(که شما را به بالا پرت کند) نه مانند یک صندلی راحتی!

/ 0 نظر / 15 بازدید