اندرز 466 زندگی

Watch for big problems.

They disguise big opportunities.

مراقب مشکلات بزرگ باش

آنها گاهی تغییر قیافه داده شده  فرصت های بزرگ هستند!

/ 0 نظر / 27 بازدید