شهامت انسان ...

You don't develop courage by being happy

in your relationships everyday.

You develop it by surviving difficult times

and challenging adversity.

شهامت انسان در روابط شاد روزمره رشد نمیکند

برای رشد آن باید تحمل مشکلات زمانه

و چالشهای دشوار زندگی را داشته باشید.

/ 0 نظر / 4 بازدید