ترس از مرگ ...

The fear of death follows from

the fear of life.

A man who lives fully

is prepared to die at any time.

ترس از مرگ ناشی از ترس از زندگی است

کسی که از زندگی نهایت استفاده را برده باشد

همیشه برای مرگ آماده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید