اندرز 500 زندگی

When you see a turtle crossing the road,

stop and put it safely on the other side.

وقتی لاک پشتی را در مسیر عبور از جاده ای دیدی

توقف کن و آنرا در سمت ایمن جاده قرار بده!/ 2 نظر / 14 بازدید
لعیا

sure!![لبخند]

سوزی

Maybe its better you wait for it till cross the road safely then you go by!n