اگر به چیزی که ....

If you are not moving closer

to what you want in life

you probably

are'nt doing enough asking

اگر به چیزی که در زندگی می خواهی

نزدیکتر نمی شوی

احتمالا به اندازه کافی (آنچنان که باید و شاید)

آنرا طلب نمی کنی

/ 0 نظر / 10 بازدید