کار و بازی ....

Work and play are the same.

When you are following your energy and

doing what you want all the time,

the distinction between work and play dissolves.

کار و بازی در واقع یکی هستند.

وقتی نیروی درونی خود را دنبال می کنی و

مدام کاری را که دوست داری انجام می دهی

تمایز (مرز) بین کار و بازی از بین می رود (حل میشود)

/ 1 نظر / 14 بازدید
ALONE

من می خام یه سری از این جمله ها رو که به نظرم جالب و زیبا ترجمه شدند رو بنویسم. ولی نمی دونم کجا و چطور بنویسم که هم همیشه در دسترسم باشن هم ماندگار