به نظر می رسد ...

Success seems to be largely

a matter of hanging

on after others have let go.

به نظر می رسد موفقیت تا حد زیادی

یعنی چسبیدن به موضوعی

وقتی دیگران آنرا رها کرده اند.

/ 0 نظر / 11 بازدید