وقتی هوشیارانه ...

Only when your consciousness is

totally focused on the moment

you are in, can you receive whatever gift,

 lesson, or delight that

moment has to offer.

فقط وقتی هوشیارانه روی لحظه ای که در آن هستید متمرکز میشوی

می توانی تمام نعمت ها، درسها یا لذت هایی را که آن لحظه

 برایت عرضه میکند دریافت کنی.

/ 0 نظر / 14 بازدید