اندرز 491 زندگی

Volunteer. Sometimes the jobs no one wants conceal big opportunities.

داوطلب و پذیرا باش. بعضی اوقات مشاغلی که ظاهرا پرطرفدار نیستند

شانس های بزرگی را در پشت خود مخفی دارند.!

/ 0 نظر / 12 بازدید