موفقیت به هیچ وجه ....

Success does not consist

in never making mistakes

but in never making

tha same one a second time.

موفقیت به هیچ وجه شامل اشتباه کردن نیست

بلکه انجام ندادن همان اشتباه برای بار دوم است.

/ 1 نظر / 12 بازدید
ALONE

اینا از فارسی به انگلیسی ترجمه شدند یا از انگلیسی به فارسی؟