دست کم می گیریم ...

Too often we underestimate the power of

a touch, a smile, a kind word, a listening ear

an honest compliment,

or the smallest act of caring,

all of which have the potential

to turn a life around.

خیلی وقت ها ما دست کم می گیریم قدرت

یک نوازش، یک لبخند، یک کلمه محبت آمیز, یک گوش شنوا

تعریفی صادقانه یا محبتی کوچک را

چیزهایی که قادرند یک زندگی را زیر و رو کنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید