هر آدم احمقی ...

Any fool can criticizecondemn, and complain

but it takes character and self control

to be understanding and forgiving.

هر آدم احمقی می تواند از دیگران ایراد بگیرد، محکوم کند و شکایت کند

ولی نیاز به شخصیت و خویشتن داری دارد

درک دیگران و بخشیدن آنها

/ 0 نظر / 11 بازدید