اگر در آسمانها ......

If you have built castles in the air

your work need not be lost

that is where they should be

Now put foundations under them.

اگر در آسمانها قلعه ای ساخته ای

کار بیهوده نکرده ای

جای قلعه تو همانجاست

حالا در زیرش پایه هایی بساز

/ 0 نظر / 16 بازدید