عشق پرشتاب ....

Love seems the swiftest,

but it is the slowest of all growths.

No man or woman really knows what

 perfect love is until they have been

married a quarter of a century.

عشق پرشتاب به نظر می رسد

اما کندترین نوع رشد است.

هیچ زن و مردی واقعا معنی عشق کامل را نمی دانند

تا ربع قرن (25 سال) از ازدواجشان نگذرد.

/ 0 نظر / 13 بازدید