ما باید شهامت ....

We need to find the courage

to say NO

to the things and people

that are not serving us

if we want to rediscover ourselves

and live our lives with authenticity.

ما باید شهامت گفتن نه را پیداکنیم

به افراد و چیزهایی که

برای ما سودی ندارند

اگر ما می خواهیم خودمان را دوباره کشف کنیم

و زندگیمان را اعتبار ببخشیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید