اندرز 462 زندگی

When a child falls and skins a knee or elbow,

always show concern; then take the

time to "kiss it and make it well."

وقتی کودکی زمین خورد و پوست زانو یا آرنجش کنده شد،

همیشه توجه نشان بده و وقت بگذار تا جای زخمش را ببوسی تا خوب شود!

/ 0 نظر / 12 بازدید