یک عادت ...

A habit cannot be tossed out the window;

it must be coaxed

down the stairs a step at a time.

یک عادت را نمی توان یکباره از پنچره بیرون پرت کرد

بلکه باید با ریشخند

از پله ها در طول زمان از خانه بیرونش کرد

/ 0 نظر / 12 بازدید