این واقعیت که ...

The fact that you are willing to say,

"I do not understand and it is fine"

is the greatest understanding

you could exhibit.

این واقعیت که  شما مایل به گفتن

"من نفهمیدم؛ ببخشید" هستید

بزرگترین درک شما است که میتوانید نشان دهید.

/ 0 نظر / 12 بازدید