عشق و مهربانی ...

Love and kindness are never wasted.

They always make a difference.

They bless the one who receives them,

and they bless you, the giver.

عشق و مهربانی هیچ وقت هدر نمی روند

و همیشه تغییر ایجاد می نمایند

آنها برکت می بخشند به کسی که آنها را دریافت می کنند

و همچنین به شمایی که دهنده آنها هستید

/ 0 نظر / 13 بازدید