رمز حافظه خوب ...

The secret of a good memory is attention,

and attention to a subject depends

upon our interest in it.

We rarely forget that which has made a deep impression on our minds.

رمز داشتن یک حافظه خوب، توجه است.

و توجه کردن به یک موضوع

به علاقه ما بستگی دارد.

ما به ندرت فراموش می کنیم چیزی را که

تاثیر عمیقی روی ذهنمان گذاشته است.

/ 0 نظر / 12 بازدید