اندرز 481 زندگی

Never refuse jury duty.

It is your civic responsibility,

and you'll learn a lot.

هرگز از قبول مسئولیت داوری امتناع نکن.

آن یکی از وظایف مدنی شما می باشد

که چیزهای زیادی از آن یاد خواهید گرفت!

/ 0 نظر / 10 بازدید