آدم کشی ...

Terrorism isn't insanity. It grows out of social conditions that are well known:

Poverty, Social oppression, Dictatorship

and a void of meaning in the lives of

ordinary people.

آدم کشی جنون (دیوانگی) نیست. بلکه حاصل شرایط اجتماعی است که شناخته شده اند:

فقر، ظلم و ستم اجتماعی، استعمار و فقدان معنی و هدف در زندگی مردم عادی.

/ 0 نظر / 15 بازدید