کسانی که دنبال تشویق ...

The person who seeks

all their applause from outside

has their happiness in another's keeping.

کسانی که دنبال تمجید و تشویق دیگران هستند

خوشنودیشان را در نگهداری (موافقت) دیگران قرار میدهند.

/ 0 نظر / 11 بازدید