بازی زندگی بازی ....

The game of life is a game of boomerangs

our thoughts, deeds and words return to us

sooner or later with

astounding accuracy

بازی زندگی بازی بومرنگ هاست

افکار؛ رفتار، کردار و گفتار ما

دیر یا زود با دقت شگفت انگیزی بسوی ما برمی گردند.

/ 0 نظر / 10 بازدید