اگر تجربه نکرده اید ...

If you have never experienced

the danger of battle,

the loneliness of imprisonment,

the agony of torture,

or the pangs of starvation,

you are ahead of 500 million people

in the world.

اگر شما هرگز تجربه نکرده اید

خطر جنگ را، دلتنگی زندان را،

درد و رنج شکنجه یا درد سخت گرسنگی را

شما از 500 میلیون نفر در جهان جلوترید.

/ 0 نظر / 11 بازدید