در ذهن الهی ...

There are no lost opportunities in

Divine Mind,

as one door shuts another door is opened.

در ذهن الهی، هیچ فرصت ازدست رفته ای وجود ندارد

به محض اینکه دری بسته شود، در دیگری گشوده می شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید