چیزهایی که داری ...

It isn't what you have,

or who you are, or where you are,

or what you are doing

that makes you happy or unhappy.

It is what you think about.

چیزهایی که داری، کسی که هستی، جایی که هستی

یا کاری که میکنی

تو را خوشبخت یا بدبخت نمی کند

خوشبختی و بدبختی تو از افکارت ناشی می شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید