آرامشی عطا فرما ...

God, grant me the serenity

to accept the things I cannot change,

the courage to change the things I can,

and the wisdom to know the difference.

خدایا، آرامشی به من عطا فرما

تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی که تغییردهم آنچه را که می توانم

و عقلی (خردی) که بشناسم تفاوت ایندو را.

/ 0 نظر / 51 بازدید