اندرز 475 زندگی

Marry only for love.

فقط برای عشق ازدواج کن!

/ 3 نظر / 10 بازدید
لیلا محمدی

آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.» بنیامین فرانکلین

لیلا محمدی

عشق، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق. (بالزاک)

لیلا محمدی

تنها علاج عشق، ازدواج است. (آرت بوخوالد)