ما گله می کنیم که ....

We are always complaining that

our days are few,

and acting as though

there would be no end to them.

ما همیشه گله می کنیم که

عمر ما کوتاه است

و طوری فعالیت (زندگی)  می کنیم

مثل اینکه زندگی پایانی ندارد.

/ 0 نظر / 10 بازدید