دیوانگی یعنی ...

The definition of insanity is doing

the same thing over and over and

expecting different results.

دیوانگی یعنی اینکه 

یک عمل را مدام تکرار کنی

و انتظار نتایج متفاوت داشته باشی

/ 0 نظر / 13 بازدید