نیروی بیکران خدا ...

I do not limit God by

seeing limitation in myself.

With God and myself all things are possible.

من نیروی بیکران خداوند را با

دیدن محدودیتهای خودم محدود نمی کنم

با وجود خدا و خودم همه چیز امکان پذیر است.

/ 0 نظر / 13 بازدید