هیچ چیزی نمی تواند ...

Nothing can stop the man

with the right mental attitude

from achieving his goal,

Nothing on earth can help the man

with the wrong mental attitude.

هیچ چیز نمی تواند انسانی را متوقف کند

با نگرش درست ذهنی (طرز فکر درست)

از رسیدن به اهدافش

هیچ چیزی بر روی زمین نمی تواند کمک کند به شخصی

با نگرش غلط ذهنی (طرز فکر نادرست)

/ 0 نظر / 15 بازدید