شرط زندگانی ...

It is not the strongest of the species

that survive,nor the most intelligent,

but the one most responsive to change.

این نیست که قویترین گونه ها و حتی باهوشترین آنها زنده می مانند.

بلکه گونه هایی زنده می مانند که بیشترین پاسخدهی به تغییرات را دارند.

/ 0 نظر / 13 بازدید