خستگی های ما ...

our fatigue is often caused

not by work, but by

worry, frustration and resentment.

خستگی های ما بیشتر وقت ها ناشی از

کار نیست بلکه ناشی از

نگرانی، ناامیدی و رنجش است.

/ 0 نظر / 14 بازدید