بهترین رابطه ....

The best relationship is one in which

your love for each other

exceeds

your need for each other.

بهترین رابطه، رابطه ای است که در آن

عشق شما به دیگران

فراتر باشد از

نیاز شما به دیگران.

/ 0 نظر / 11 بازدید