اندرز 465 زندگی

Respond promptly to RSVP invitations.

If there's a phone number, call;

if not, write a note.

اگر دعوتنامه ای دریافت کردی که درخواست پاسخ داشت؛ بی درنگ به آن پاسخ بده.

اگر شماره تماسی داشتی به آن تلفن کن و گرنه یادداشتی بنویس!

/ 0 نظر / 11 بازدید