یادگیری زبان انگلیسی با بهترین جملات انگلیسی

مطالب و موضوعات متنوع زبان انگلیسی

دی 96
3 پست
اسفند 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
اسفند 92
24 پست
بهمن 92
68 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
20 پست
آبان 92
30 پست
مهر 92
71 پست
شهریور 92
124 پست
مرداد 92
98 پست
تیر 92
51 پست
خرداد 92
30 پست
اسفند 91
106 پست
بهمن 91
66 پست
دی 91
82 پست
آذر 91
47 پست
آبان 91
56 پست
مهر 91
55 پست
شهریور 91
25 پست
مرداد 91
44 پست
تیر 91
68 پست
خرداد 91
39 پست
اسفند 90
79 پست
بهمن 90
24 پست
جامپ_وان
1 پست
-_مکالمه
17 پست
پول
12 پست
یواشکی
1 پست
پنهانی
1 پست
دزدکی
1 پست
مخفیانه
1 پست
ساکت
1 پست
کم_حرف
1 پست
خوددار
1 پست
تودار
1 پست
نترس
1 پست
بی_باک
1 پست
شجاع
1 پست
جسور
1 پست
جمعیت
1 پست
دسته
1 پست
جمع_کثیر
1 پست
گزیده
1 پست
کوتاه
1 پست
خلاصه
1 پست
موجز
1 پست
فهمیدن
3 پست
درک_کردن
1 پست
دریافتن
1 پست
بی_پایان
1 پست
طولانی
1 پست
کار_شاق
1 پست
خرحمالی
1 پست
سرزنش
2 پست
نق_زدن
1 پست
طعم
1 پست
اثر
1 پست
ته_رنگ
1 پست
رگه
1 پست
تاریخچه
1 پست
سالنامه
1 پست
سرزمین
1 پست
حوزه
1 پست
قلمرو
1 پست
تناقض
1 پست
مغایرت
1 پست
احترام
28 پست
احتیاط
24 پست
فرصت
25 پست
استفاده
1 پست
تجربه
20 پست
مراقبت
4 پست
زمان
30 پست
توجه
14 پست
شغل
5 پست
عشق
33 پست
دوستی
55 پست
موفقیت
33 پست
پیشرفت
7 پست
انتخاب
10 پست
نظم
1 پست
ملایمت
1 پست
همسر
5 پست
رفتار
52 پست
احساس
1 پست
خوشحالی
1 پست
رایحه
1 پست
وظایف
4 پست
داوری
2 پست
خنده
8 پست
رویا
1 پست
نگاه
1 پست
والدین
6 پست
تشکر
2 پست
نعمت
2 پست
ازدواج
10 پست
قهرمان
1 پست
الگو
1 پست
افکار
25 پست
ذهن
5 پست
رابطه
3 پست
گفتار
30 پست
سال_نو
1 پست
رهبری
1 پست
هدایت
3 پست
کار
41 پست
کیفیت
1 پست
قدرشناسی
11 پست
لذت
6 پست
تلاش
29 پست
کنایه
2 پست
مشکلات
8 پست
زندگی
61 پست
اعتراف
5 پست
کودک
4 پست
فرزند
11 پست
سفر
1 پست
مردم
7 پست
هدیه
10 پست
صداقت
4 پست
خطر
4 پست
ترس
6 پست
کردار
22 پست
آموزش
6 پست
خوردن
12 پست
خدمتکار
2 پست
محبت
12 پست
مهربانی
6 پست
درمان
4 پست
درستکار
3 پست
معاشرت
4 پست
خرید
18 پست
یادگیری
12 پست
دانایی
37 پست
صحبت
6 پست
اشتیاق
8 پست
آینده
7 پست
خواستن
6 پست
نگرش
3 پست
نظافت
4 پست
موقعیت
5 پست
انتظار
7 پست
توقع
7 پست
اعتبار
2 پست
خوشبختی
7 پست
ترحم
2 پست
بخشش
7 پست
شهرت
1 پست
کتاب
5 پست
اعتراض
3 پست
آگاهی
7 پست
خودنمایی
2 پست
ناراحتی
6 پست
وابستگی
2 پست
ثروت
8 پست
دارایی
1 پست
دقت
2 پست
تنهایی
5 پست
نظر
2 پست
سلامتی
9 پست
عدالت
3 پست
دوراندیش
4 پست
تردید
2 پست
لباس
4 پست
مصرف
1 پست
تحسین
5 پست
شخصیت
28 پست
اصلاح
2 پست
مسئولیت
10 پست
تعریف
1 پست
انتقاد
7 پست
معامله
3 پست
سکوت
7 پست
آسیب
3 پست
آزار
1 پست
آمادگی
2 پست
ایده
3 پست
کمک
8 پست
ارزیابی
16 پست
خانواده
4 پست
خاطره
2 پست
نگهدرای
3 پست
خانه
2 پست
افسوس
1 پست
شجاعت
5 پست
ریسک
10 پست
تدبیر
2 پست
محتاط
3 پست
فریب
2 پست
ظاهر
14 پست
مشاجره
5 پست
مرگ
9 پست
شانس
4 پست
مسافرت
1 پست
دوستان
5 پست
امنیت
1 پست
امید
11 پست
پیروزی
2 پست
باخت
2 پست
دروغ
12 پست
ادب
6 پست
حسادت
5 پست
قضاوت
10 پست
شنیدن
3 پست
مخالفت
1 پست
خوشنودی
2 پست
قدرت
7 پست
بیهوده
9 پست
درآمد
5 پست
خیریه
3 پست
مهمان
4 پست
آرامش
6 پست
خواب
3 پست
مهارت
5 پست
آراسته
2 پست
اعتماد
13 پست
اطمینان
7 پست
اشتباه
6 پست
جبران
2 پست
ورزش
4 پست
قول_دادن
3 پست
همدردی
2 پست
تغییر
6 پست
شادی
15 پست
رها_کردن
3 پست
شکست
8 پست
دستمزد
3 پست
شایعه
3 پست
دیدن
2 پست
فضولی
2 پست
مشورت
3 پست
قانون
6 پست
فروتنی
7 پست
مواظبت
1 پست
بحث
3 پست
خوبی
11 پست
پس_انداز
2 پست
خدا
9 پست
عبادت
1 پست
خواندن
3 پست
خستگی
4 پست
افسردگی
1 پست
ستایش
2 پست
راز
3 پست
اهمیت
1 پست
ارزشمند
9 پست
حقیقت
7 پست
اطاعت
1 پست
تعهد
2 پست
سرعت
1 پست
هدف
6 پست
امانت
1 پست
کینه
1 پست
خشونت
1 پست
تلویزیون
2 پست
همسایه
6 پست
تعلیم
4 پست
پرسش
6 پست
ایستادگی
5 پست
تبعیض
1 پست
تعصب
1 پست
شناخت
7 پست
خشم
2 پست
سیاست
3 پست
شرافت
1 پست
تقلب
2 پست
عقل
2 پست
شک
4 پست
فقر
12 پست
صبر
9 پست
وسوسه
2 پست
نصیحت
18 پست
تولد
1 پست
مستی
1 پست
اعتیاد
1 پست
تنبیه
4 پست
هزینه
2 پست
ترافیک
1 پست
خبر
2 پست
شوخی
4 پست
سرقت
1 پست
انصاف
2 پست
پذیرش
1 پست
رای
1 پست
خورشید
1 پست
توهین
2 پست
نقل_قول
115 پست
انتزاعی
1 پست
مبهم
1 پست
ناگهان
1 پست
فراوانی
3 پست
توانستن
1 پست
انتقام
3 پست
فقدان
1 پست
حکومت
2 پست
رعایت
1 پست
وجدان
7 پست
اخلاق
1 پست
حیرانی
1 پست
تنفر
2 پست
روراستی
2 پست
سازگاری
1 پست
تطبیق
1 پست
حضور
1 پست
کاهش
3 پست
غیبت
1 پست
بیگناهی
1 پست
ریاکار
2 پست
منطق
2 پست
علم
2 پست
تحصیلات
4 پست
آزادی
8 پست
تمرکز
1 پست
سرباز
1 پست
شهروند
1 پست
مهاجرت
1 پست
دیدگاه
3 پست
گذشته
2 پست
خلاقیت
1 پست
طبیعت
3 پست
انسان
3 پست
پیری
12 پست
جملات_قصار
267 پست
جنگ
2 پست
غرور
4 پست
نیاز
1 پست
احتیاج
1 پست
توانایی
7 پست
گذشت
2 پست
برادر
2 پست
تعادل
2 پست
جنون
1 پست
واقعیت
1 پست
هنر
4 پست
بیمار
1 پست
عش
1 پست
تبلیغات
1 پست
گفتگو
4 پست
اقبال
2 پست
دشمن
8 پست
مهندسی
1 پست
عقیده
1 پست
دانش
7 پست
اجبار
1 پست
قلب
2 پست
جهان
3 پست
چاقی
1 پست
جوانی
3 پست
فرهنگ
2 پست
مالیات
1 پست
گناه
7 پست
محکوم
1 پست
استقلال
2 پست
تمدن
1 پست
بردباری
1 پست
حرص
1 پست
طمع
1 پست
جدی
1 پست
حماقت
2 پست
بزرگان
4 پست
تاریخ
1 پست
سختی
15 پست
نابغه
2 پست
مشارکت
5 پست
نگرانی
2 پست
دشمنی
4 پست
مبارزه
4 پست
توجیه
1 پست
نتیجه
27 پست
تحمل
5 پست
نفرت
1 پست
معجـزه
1 پست
نادانی
16 پست
خطا
8 پست
کوشش
6 پست
تفاوت
6 پست
رضایت
2 پست
سرنوشت
5 پست
لجبازی
2 پست
پشتکار
9 پست
حمایت
2 پست
زیرکی
3 پست
مجازات
2 پست
فریبنده
4 پست
تصمیم
3 پست
مظلومیت
1 پست
زخم
2 پست
خیانت
1 پست
رئیس
1 پست
همبستگی
2 پست
مجردی
1 پست
ایمان
2 پست
حافظه
1 پست
بدی
9 پست
زیبایی
7 پست
کاستی
1 پست
بهانه
1 پست
علت
3 پست
منفعت
3 پست
تقلید
2 پست
دفاع
2 پست
همت
1 پست
معلم
2 پست
عاقبت
9 پست
خجالت
1 پست
تجارت
4 پست
ضرر
3 پست
آشنا
2 پست
دخالت
2 پست
شرایط
1 پست
متانت
2 پست
تمرین
2 پست
بدخواهی
4 پست
تنبلی
3 پست
تازگی
1 پست
همکاری
2 پست
عصبانیت
4 پست
زحمت
5 پست
عیب
3 پست
تنگنا
1 پست
احمق
5 پست
جدل
2 پست
چاپلوسی
3 پست
نیکی
4 پست
سخن
3 پست
همنشینی
2 پست
خودخواهی
1 پست
دلیل
2 پست
ضعف
3 پست
ایثار
1 پست
اختیار
1 پست
عواقب
5 پست
مقام
3 پست
مقایسه
2 پست
جستجو
1 پست
تربیت
3 پست
بیکاری
3 پست
تادیب
2 پست
عجله
3 پست
قناعت
2 پست
مالکیت
2 پست
لیاقت
2 پست
حکمت
1 پست
میزبان
1 پست
ناشیگری
1 پست
بهشت
1 پست
ناتوانی
1 پست
مزاح
1 پست
سقوط
1 پست
صعود
1 پست
مبادله
1 پست
فرسوده
1 پست
تباه
3 پست
استثنا
1 پست
باطن
1 پست
پشیمانی
1 پست
معمار
1 پست
تهمت
1 پست
شکنجه
1 پست
گستاخی
1 پست
اعتدال
1 پست
دلسوزی
1 پست
مداخله
1 پست
محافظت
1 پست
سنجیدن
1 پست
سریع
1 پست
زیان
1 پست
خویشاوند
1 پست
زشتی
1 پست
تنوع
1 پست
دوگانگی
1 پست
فاسد
1 پست
اغفال
1 پست
مواخذه
1 پست
تداوم
1 پست
قصار
1 پست
شاهد
1 پست
ملاحظه
1 پست
رقابت
1 پست
فریبایی
1 پست
جذابی
1 پست
صدقه
1 پست
قانع
1 پست
دارا
1 پست
فراموشی
1 پست
مطمئن
1 پست
جمع
1 پست
حمله
1 پست
ممارست
1 پست
تکرار
1 پست
ثبات
1 پست
عطوفت
1 پست
شر
1 پست
ممکن
1 پست
مصیبت
1 پست
پایداری
1 پست
استقامت
1 پست
بازرگانی
1 پست
داد_و_ستد
1 پست
ایجاز
1 پست
اختصار
1 پست
همنوع
1 پست
اسیری
1 پست
منافق
1 پست
نیرنگ
1 پست
بدگویی
1 پست
گمراهی
1 پست
ورشکسته
1 پست
سکون
1 پست
شهامت
4 پست
بدبین
3 پست
پدر
2 پست
پیروان
1 پست
لطف
1 پست
دیوانگی
2 پست
عادت
1 پست